Relacje Inwestorskie

Akcjonariat

Więcej
Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZ Udział (%)
TDJ Equity I Sp. z o.o.* 271 852 288 271 852 288 47,30%
Nationale-Nederlanden OFE** 57 974 127 57 974 127 10,09%
AVIVA OFE*** 52 400 000 52 400 000 9,12%
FAMUR SA**** 4 616 4 616 0,0008%
Pozostali 192 532 181 192 532 181 33,50%
Razem 574 763 212 574 763 212 100%

*dane według stanu na dzień 2019-03-11
**dane według stanu na dzień 2019-04-08 (wartość podana łącznie na rachunkach zarządzanych przez NN PTE funduszy OFE i DFE)
***dane według stanu na dzień 2018-10-10 (NWZ)
***pośrednio przez spółki zależne