Relacje Inwestorskie

Podstawowe dane finansowe

Więcej

Skonsolidowane dane finansowe

[mln PLN]
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
Przychody ze sprzedaży
1 176,4
708,8
801,0
1 029,7
1 458,1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
224,6
121,9
43,1
113,7
117,0
EBITDA
384,7
275,9
184,0
238,6
292,1
Zysk (strata) netto
213,2
100,3
51,5
93,8
57,6
[mln PLN]
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
Suma bilansowa
1 549,2
1 338,0
1 258,9
1 774,8
3 138,2
Aktywa trwałe
744,6
780,7
701,2
669,7
1 098,9
Aktywa obrotowe
804,6
557,3
557,7
1105,1
2 039,3
Kapitał własny
1 142,7
840,0
980,2
993,2
1 552,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
406,5
497,9
368,7
781,6
1 574,5
Dług netto
-137,7
18,0
72,8
-133,5
79,6
[mln PLN]
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
277,4
396,9
115,1
314,2
192,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-138,2
-97,6
-160,5
-84,3
-231,5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-119,2
-437,2
-1,7
185,2
287,0
Przepływy pieniężne netto, razem
20,1
-137,9
-47,0
415,1
247,8

Materiały do pobrania

Kontakt dla Inwestorów